Strict Standards: Declaration of Application_Model_menusTranslation::delete() should be compatible with Doctrine_Record::delete(Doctrine_Connection $conn = NULL) in /home/hhssco/application/models/menusTranslation.php on line 14

Warning: Creating default object from empty value in /home/hhssco/application/modules/frontManagement/controllers/FrontController.php on line 241
Professional Gardeners Guild | CSGD Cynllun Sgiliau Garddwriaeth Dreftadol
Text Size - S M L XL

Ynglŷn ag Urdd Y Garddwyr Proffesiynol

Ffurfiwyd Urdd Y Garddwyr Proffesiynol ym 1977, yn wreiddiol fel cymdeithas i Brif Arddwyr a Rheolwyr Gerddi. Dros y blynyddoedd mae wedi esblygu i gynnwys cynorthwywyr mewn gerddi, garddwyr sy’n gweithio ar eu pennau eu hunain, myfyrwyr, garddwyr hunan-gyflogedig, unrhyw un sy’n ennill bywoliaeth fel garddwr proffesiynol. Fe fydd o ddiddordeb yn bennaf i’r rhai hynny sy’n gweithio yn y sectorau preifat a threftadaeth.

Rheolir yr Urdd yn gyfan gwbl gan arddwyr proffesiynol a thanysgrifiadau aelodaeth sydd yn ei gyllido. Ei amcan yw hyrwyddo garddio fel proffesiwn a’i gwneud yn bosibl i arddwyr gysylltu â’i gilydd, trwy eu Cyfnodolyn a thrwy gyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol rheolaidd.

Mae’r Urdd yn trefnu cyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol gydol y flwyddyn, ym mhob rhan o’r wlad, ar gyfer eu haelodau a’u gwesteion. Bwriad y diwrnod yw edrych ar yr ardd neu’r gerddi sy’n cynnal y cyfarfod, i gyfarfod ag aelodau eraill, i gyfnewid barn, syniadau, gwybodaeth a phlanhigion. Os am weld dyddiadur o ddigwyddiadau yn y dyfodol, cliciwch fan yma. Mae’r Urdd yn darparu cyfnodolyn chwarterol, The Professional Gardener, gyda’r rhan fwyaf o erthyglau wedi eu hysgrifennu gan yr aelodau.

Yn 1995, mewn ymateb i’r prinder cynyddol o arddwyr sgilgar wedi eu hyfforddi, dechreuodd yr Urdd gynllun hyfforddi. Mae’r hyfforddiant a gynigir gan UGP yn rhoi cyfle i ymgeiswyr llwyddiannus gael profiad ymarferol o “dorchi llewys” tra’n gweithio fel rhan o dîm oddi mewn i rai o brif erddi’r wlad. Cliciwch fan yma am fanylion pellach.

Mae gan UGP ei Chronfa ymddiriedolaeth ei hun, gyda’r amcan o roi cymorth ariannol i arddwyr sydd am wella eu gyrfaoedd drwy hyfforddiant pellach. Er mwyn dysgu rhagor am Ymddiriedolaeth UGP, cliciwch fan yma.

Gall aelodau fwynau cynadleddau pob dwy flynedd, cyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol, rhaglen o gyfnewid hadau a mynediad i linell gymorth gyfreithiol. Mae’r Urdd yn darparu ‘taflen swyddi’ a anfonir at aelodau sydd yn chwilio am waith.

AMCANION YR URDD YW:

  • I hyrwyddo ac annog cyswllt proffesiynol, cyfathrebu a chyd-weithredu rhwng garddwyr.
  • I hyrwyddo gwell rheolaeth a chynnal a chadw mewn gerddi a thirluniau a chynlluniwyd, yn enwedig y rhai hynny sydd â gwerth hanesyddol, garddwriaethol a botanegol.
  • I hyrwyddo ac annog cyfnewid syniadau a gwybodaeth ar bob agwedd ar arddio proffesiynol, gan gynnwyd defnyddio’r dechnoleg newydd a sgiliau traddodiadol , trwy gyfarfodydd, cynadleddau a chyhoeddiadau.
  • I hyrwyddo hyfforddiant addas mewn ysgolion, colegau a’r gweithle er mwyn darparu garddwyr sgilgar a rheolwyr gerddi i’r diwydiant garddwriaethol.
  • I hyrwyddo garddio fel proffesiwn ac i helpu lleoli garddwyr proffesiynol mewn cyflogaeth preifat.
  • I hyrwyddo a chynnal cysylltiadau agos gyda sefydliadau perthnasol.