Strict Standards: Declaration of Application_Model_menusTranslation::delete() should be compatible with Doctrine_Record::delete(Doctrine_Connection $conn = NULL) in /home/hhssco/application/models/menusTranslation.php on line 14

Warning: Creating default object from empty value in /home/hhssco/application/modules/frontManagement/controllers/FrontController.php on line 241
CHA | CSGD - Heritage Horticulture Skills Scheme
Text Size - S M L XL

Cwestiynau a Holir yn Aml

 

Mae'r Cynllun bellach ar gau i hyfforddeion newydd

 

Rwy'n 17½. Gaf fi gynnig am le?

Na. Mae'n rhaid i chi fod yn 18 ar ddechrau'r hyfforddieaeth i gydymffurfio â'r rheolau cyllido. Byddwn yn derbyn 3 grŵp arall ar ôl y grŵp cychwynnol. Byddwch yn gymwys ar eich pen-blwydd nesaf felly cadwch mewn cysylltiad â'r wefan hon ar gyfer dyddiadau ceisio am y grŵp nesaf o arddwyr dan hyfforddiant.

 

Rwyf wedi bod yn garddio ers sawl blwyddyn ond does dim cymwysterau gennyf. Gaf fi wneud cais?

Rydym yn chwilio am arddwyr brwdfrydig a fedr ddangos bod ganddynt sylfaen gref mewn garddwriaeth ymarferol. Os gallwch ddangos i ni bod gennych gymhwyster sydd gyfwerth â Lefel 1 yr RHS, byddwch yn gymwys i wneud cais.

 

Mae gennyf radd uwch mewn cynllunio tirwedd ac mae gennyf ddiddordeb mewn dysgu am arddwriaeth ymarferol.

Mae'r cynllun hwn wedi ei anelu yn bennaf at arddwyr ymarferol sydd am arbenigo yn eu prif faes diddordeb. Ni fyddai cefndir academaidd yn unig yn cyfarfod y meini prawf ymarferol angenrheidiol.

 

Rwy wedi gweithredu cynllun HBGB ond heb gael gwaith hyd yma. Rwyf eisiau arbenigo.

Mae'r cynllun hwn yn benodol ar gyfer y rhai hynny sydd heb gael hyfforddieaeth hyd yn hyn.

 

Garddwr o'r Amerig ydw i, yn dechrau ar yrfa mewn garddwriaeth. Gaf fi gynnig am le?

Rhaid bod gan bawb o dramor sydd yn ceisio fisa perthnasol cyn ymgeisio, ac ymrwymiad i ddatblygu eu gyrfaoedd yng Nghymru yn y lle cyntaf. .

 

Beth ddylwn i ddisgwyl yn fy nghyfweliad?

Caiff yr ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer fanylion llawn am y broses o ddewis. Byddwn yn cynnal profion ymarferol yn ogystal â disgwyl ichi adnabod planhigion; byddwn hefyd yn holi cwestiynau cyffredinol am eich profiad a'ch diddordeb yn y cynllun. Caiff rhan o'r broses o ddewis ei chynnal y tu allan, beth bynnag fo'r tywydd, felly paratowch eich hun!

 

Pryd gaf fi wybod oes gen i le yn y cynllun?

Rydym yn disgwyl dewis wythnos y cyfweliadau ac yn anfon llythyron i'r rhai llwyddiannus yn fuan wedyn. Bydd yr hyfforddiant yn dechrau ar ddiwedd Medi/dechrau Hydref.

 

Os raid i fi siarad Cymraeg?

Na, nid yw hyn yn angenrheidiol ar gyfer yr hyfforddieaeth. Bydd y rhan fwyaf' o'r hyfforddiant yn digwydd trwy gyfrwng y Saesneg ond, ar rai safleoedd, bydd cyfle i siarad Cymraeg a datblygu sgiliau iaith yn anffurfiol.

 

Fydd modd gwneud yr hyfforddiant mewn llai na 14 mis?

Na, bydd yr hyfforddieaeth yn digwydd dros 14 mis. Eto, ni fyddwn yn dymuno i'r rhai sy'n cael eu hyfforddi orffen y cyfnod cyn pen y 14 mis gan ein bod wedi ystyried y tasgu garddwriaethol tymhorol yn ofalus a'r amser fydd ei angen i ddysgu'r technegau i'r lefel sgiliau mae'r cynllun yn ei osod.

 

Gaf fi wneud hanner yr amser mewn un lleoliad a'r gweddill mewn gardd arall?

Na. Gosodir yr un sydd i'w hyfforddi mewn un gardd gydol yr hyfforddieaeth ond bydd cyfleoedd ar gael i wneud hyfforddiant penodol mewn safleoedd a drefnir gan ein partneriaid ac mewn lleoliadau eraill sydd yn cefnogi'r modylau. Bydd y cynllun yn talu'r costau teithio.

 

A fyddaf yn astudio ar fy mhen fy hun?

Fe gewch gefnogaeth yn ystod y cyfnod hyfforddieaeth drwy eich arolygwr a'r mentor a chewch gyfarfod yn gyson â'r lleill sydd yn cael eu hyfforddi, er mwyn cymharu nodiadau a chyfnewid adborth.

 

Beth os byddaf yn newid fy meddwl am y cynllun wedi imi ddechrau?

Bydd cyfnod cyflwyno am fis ar ddechrau pob hyfforddieaeth. Yn y cyfnod hwn byddwch chi a'r CSGD yn asesu eich addasrwydd ar gyfer y cynllun. Bydd yn rhaid ichi lwyddo yn ystod y mis cyntaf hwn er mwyn parhau gyda'r hyfforddieaeth. Os nad ydych yn dymuno parhau, bydd Lantra yn diddymu eich hyfforddieaeth ac yn gofyn i chi ad-dalu'r fwrsariaeth fydd yn ddyledus.